RSS

Έννοιες Αστισμού και Παγκοσμιοποίηση

04 Mar

Τα Λεφτα αγοράζουν την Ελευθερία[…]Οι παγκόσμιες πόλεις ή κοσμικές πόλεις είναι παγκόσμια κέντρα ελέγχου και κομβικά σημεία της παγκόσμιας οικονομίας. Χρησιμεύουν ως δίκτυα συντονισμού, ελέγχου και παγκόσμιας εμπειρίας, όπως οι εγκαταστάσεις παραγωγής των υπηρεσιών στα κέντρα διοίκησης (διεθνικών επιχειρήσεων – TNC). Είναι επίσης κέντρα επεξεργασίας πληροφοριών και ελέγχου, κέντρα πληροφόρησης, και έχουν διεθνές κύρος στους πολιτιστικούς και πολιτικούς τομείς, καθώς και στον κόσμο της τέχνης.
[…]διαθέτουν γεωγραφική συγκέντρωση των διαφόρων παγκόσμιων δραστηριοτήτων ελέγχου και είναι οι κινητήριες δυνάμεις της παγκόσμιας οικονομίας ως κέντρα ελέγχου, εντολών, καθώς και διαχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι τα κομβικά σημεία που κατέχουν από κοινού την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. Οι παγκόσμιες πόλεις υπάρχουν ανεξάρτητα από την τοποθεσία της πόλης

Σύνθεση επιλεγμένων αποσπασμάτων από την  ‘πρωτοβουλία’ SEOS  για τα γυμνασιόπαιδα της Ευρώπης : Ένα  ‘σύστημα‘  πάντα προβλέπει και προετοιμάζει. Υπογραμμίσεις και αγκύλες από το + – .

[1] Αστικοποίηση
[2] Μελλοντική Εκτίμηση
[3] Μεγα-πόλεις
[4] Μετα-πόλεις
[5] Προαστιοποίηση
[6] Άλλες μορφές αστικών διαδικασιών
[7] Ελεγχόμενες Κοινότητες
[8] Κριτική
[9] Παγκόσμιες Πόλεις, Κοσμικές Πόλεις [Νέα Οικονομία]

[1] Αστικοποίηση

Η παγκόσμια αστικοποίηση αυξήθηκε με ταχείς ρυθμούς κατά τα τελευταία 50 χρόνια. Το 2005, ο παγκόσμιος αστικός πληθυσμός ήταν 3,17 δισεκατομμύρια από το συνολικό πληθυσμό των 6,45 δισεκατομμυρίων της Γης και αν η ανάπτυξη διατηρήσει αυτό τον ρυθμό όπως αναμένεται, θα φθάσει τα 5 δισ. περίπου μέχρι το 2030 επί του συνολικού πληθυσμού των 8,1 δισ. (UN-HABITAT 2001). Η περιβαλλοντική ρύπανση και άλλες απειλές αυξάνονται (Weidner 2002).

Το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού των αστικών περιοχών έχει αυξηθεί από 3% που ήταν το 1800, σε περισσότερο από 50%. Μέχρι πρόσφατα, η αστική αύξηση συνδεόταν με την ανάπτυξη, αλλά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βρίσκονται ολοένα και περισσότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες (Renwick, Rubenstein 1995).

Αστικοποίηση: Η αύξηση του ποσοστού του συνολικού πληθυσμού που ζει σε αστικές περιοχές
Αστική ανάπτυξη: Η αύξηση του ποσοστού των πόλεων
Αστική ζωή: Η επέκταση των κοινωνικών και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών της αστικής ζωής σε ολόκληρη την κοινωνία στο σύνολό της (Pacione 2001).

Η αστικοποίηση μπορεί να οριστεί:
ποσοτικά -η επέκταση, αύξηση, και η διεύρυνση των πόλεων σε αριθμό, περιοχές, κατοίκους. Η κλίμακα της αστικοποίησης μετριέται από το ποσοστό αστικοποίησης που σημαίνει το μέγεθος του αστικού πληθυσμού σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό.
ποιοτικά -η αστικοποίηση σημαίνει τα ακόλουθα:

 • Φυσιογνωμική αστικοποίηση: επέκταση των αστικών μορφών και των εγκαταστάσεων ζωής, αύξηση των αστικών μορφών χρήσης γης σε αγροτικές περιοχές
 • Λειτουργική αστικοποίηση: επέκταση της αστικής παραγωγής και διανομής, σύνδεση των αγροτικών και αστικών περιοχών μέσω των περιφερειακών μετακινήσεων, επέκταση του τριτογενούς τομέα μέσω της δημιουργίας νέων χώρων σε αγροτικές περιοχές, ανάπτυξη των νέων συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών δικτύων
 • Κοινωνική αστικοποίηση: αφομοίωση των αγροτικών πληθυσμών από τα αστικά πρότυπα και τις αξίες, όσον αφορά τη δομή της οικογένειας, τις μορφές εργασίας, τη διαχείριση του νοικοκυριού και τον καταναλωτικό πολιτισμό (Bauer et al. 2005)
  Πηγή

[2] Εκτίμηση της μελλοντικής κάλυψης γης

“Είναι εξαιρετικά δύσκολο, και ίσως δεν είναι καν δυνατό, να προβλεφθεί η σύνθετη αλληλεπίδραση των κοινωνικών, οικονομικών, και δημογραφικών παραγόντων και το πώς θα επηρεάσουν την μελλοντική κάλυψη της γης (DeFries et al. 2002, Schinninger 2008).

Οι αλλαγές στην κάλυψη και στις χρήσεις της γης επηρεάζουν το κλίμα του μέλλοντος. Περαιτέρω αποφασιστικοί ανθρωπογενείς παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα είναι οι πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου και των αερολυμάτων (μικροσωματίδια) στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, οι ανθρωπογενείς μεταβολές στην βλάστηση μέσα από την αστικοποίηση, την αποψίλωση των δασών και την γεωργία, συχνά δεν περιλαμβάνονται στις προσομοιώσεις του κλίματος του μέλλοντος (Lamptey et al. 2005).

Οι μεταβολές στην κάλυψη γης -οι αλλαγές στα βιοφυσικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας της γης-, και η χρήση γης, που καθορίζονται από τους στόχους της ανθρώπινης χρήσης, είναι δύο από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τον καθορισμό των παγκόσμιων περιβαλλοντικών αλλαγών. Δίπλα στους παράγοντες που έχουν φυσική επίδραση όπως το κλίμα, το έδαφος, η υδρολογία (νερό), και η βλάστηση, οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες (η ανθρώπινη χρήση) παίζουν το μεγαλύτερο ρολό (Schinninger 2008).

Οι συνέπειες από αυτές τις αλλαγές που προκαλούνται από τον άνθρωπο μπορούν να ταξινομηθούν σε έμμεσες και άμεσες επιπτώσεις. Οι άμεσες επιπτώσεις, όπως η μετατροπή, η ζημία, και ο κατακερματισμός (ανατομή) της κάλυψης γης οδηγούν σε αυξημένη διάβρωση (τριβή του εδαφικού υλικού με, για παράδειγμα, το νερό), αλλαγές στην κυκλοφορία των υδάτων, του θρεπτικού κύκλου, και της ισορροπίας της γήινης θερμότητας. Οι έμμεσες επιδράσεις κυμαίνονται από μεταβολές στις κοινότητες των ειδών [χλωρίδας/πανίδας] μέχρι και την απώλεια της βιοποικιλότητας (Schinninger 2008).
Πηγή

[3] Μεγα-πόλεις

Μεγα-πόλεις [το παγκόσμιο αστικό σύστημα οργανώνεται σε δίκτυο : Νέα Οικονομία]
Η μεγαλούπολη είναι το αστικό φαινόμενο του αιώνα και έχει ιδιαίτερη σημασία στην παγκόσμια διαδικασία της αστικοποίησης.
Οι μεγαλουπόλεις ορίζονται ως μητροπόλεις υψηλής πυκνότητας με πληθυσμό πάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκους (Mertins 1992). [πάνω από 5 εκατομμύρια (Bronger 1996), περισσότεροι από 8 εκατομμύρια (UN 1987)]. Επιπλέον, οι οικισμοί αυτοί έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο πυκνότητας πληθυσμού (τουλάχιστον 2.000 person/χλμ2). Άλλοι ορισμοί περιλαμβάνουν μόνο τις πόλεις με ένα μόνο κυρίαρχο κέντρο (Bronger 1996, Kraas 2003).
-Το 1950 ο κόσμος είχε μόνο 4 πόλεις με πληθυσμό περισσότερο από 5 εκατ. κατοίκους
-μέχρι το 1985 είχε ήδη 28
-το 2000 είχε 39 πόλεις
-Το 2015 υπάρχουν σχεδόν 60 μεγαλουπόλεις παγκοσμίως.
Οι μεγαλουπόλεις έχουν συχνά περισσότερα κοινά η μία με την άλλη παρά με την ενδοχώρα της χώρας που ανήκουν.

Αλλά οι μεγαλουπόλεις δεν είναι μόνο στριμωγμένοι τόποι. Μερικές μπορεί να οριστούν ως παγκόσμιοι κόμβοι και χώροι δράσης. Αναμφισβήτητα οι μεγαλουπόλεις χαρακτηρίζονται ως οικονομικά δραστήριες περιοχές και κομβικά σημεία στο δίκτυο της παγκοσμιοποίησης. Πολλές μεγαλουπόλεις αποκαλούνται πόλεις “πρωτευούσης σημασίας” λόγω του υψηλού επιπέδου “λειτουργικής υπεροχής” (κυρίαρχη θέση, υπερ-συγκέντρωση των πιο σημαντικών λειτουργιών στον οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτικό-διοικητικό τομέα). Αλλά, κατά κανόνα, οι μεγαλουπόλεις στις αναπτυσσόμενες χώρες τελικά δεν παίζουν σημαντικό πολιτικό και οικονομικό ρόλο στο παγκόσμιο αστικό σύστημα (Bronger 2004, Kraas 2003) (Bronger 2004, Kraas 2003).

Οι μεγαλουπόλεις είναι επίσης παγκόσμιες περιοχές κινδύνου και ιδίως αποδεικνύονται ιδιαίτερα ευάλωτες σε κρίσεις και καταστροφές. Οι απειλές μπορούν να προκύψουν από περιβαλλοντικούς κινδύνους, όπως σεισμούς, καταιγίδες, πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και ξηρασία, καθώς και από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας παγκοσμίως. Ανθρωπογενείς κίνδυνοι που επίσης απειλούν αυτές τις μεγάλες πόλεις είναι η ρύπανση του αέρα (συμπεριλαμβανομένης της ηχορύπανσης), των υδάτων και του εδάφους, ατυχήματα, πυρκαγιές, βιομηχανικές εκρήξεις, ασθένειες και επιδημίες, κοινωνικο-οικονομικές κρίσεις, πολιτικές ταραχές και τρομοκρατικές επιθέσεις. Ένα επίσης ιδιαίτερο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι οι υφιστάμενες διοικητικές και οργανωτικές δομές τους δεν έχουν σχεδιαστεί για την κλίμακα στην οποία οι πόλεις έχουν εν τω μεταξύ φθάσει (Kraas 2003).

[4] Μετα-πόλεις

Οι μετα-πόλεις ή υπερ-πόλεις είναι τα μαζικά πολεοδομικά συγκροτήματα άνω των 20 εκατομμυρίων ανθρώπων. Το Τόκιο είναι το μεγαλύτερο αστικό συγκρότημα στον κόσμο. Μέχρι το 2020, αυτές οι πόλεις θα έχουν επίσης καταφέρει να αποκαλούνται μετα-πόλεις: Βομβάη, Δελχί, η Πόλη του Μεξικού, το Σάο Πάολο, η Νέα Υόρκη, Ντάκα, Τζακάρτα και Λάγος (UN-HABITAT 2001).
Πηγή

[5] Προαστιοποίηση

Η προαστιοποίηση σημαίνει ότι το αστικό δαχτυλίδι αυξάνεται εις βάρος του αστικού πυρήνα. Οι πόλεις αναπτύσσονται στο περιβάλλον, και η σύγχρονη πόλη περιβάλλεται από όλο και πιο εκτεταμένα κατοικημένα προάστια.

“Οι άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει στην περιφέρεια των πόλεων για να βρουν περισσότερες κατοικίες με λιγότερα χρήματα. Έως ότου αυτό το πλεονέκτημα εξουδετερωθεί, η επέκταση θα παραμείνει το μέλλον μας.” (Alex Krieger, Havard University)

Εναλλακτικές ερμηνείες της διαδικασίας της προαστιοποίησης

 1. Τα προάστια ως φυσικές οικολογικές προεκτάσεις:
  Η ποραστιοποίηση ως μια φυσική διαδικασία της βιολογικής και εξελικτικής ανάπτυξης. Η Επέκταση πραγματοποιείται από μέσα προς τα έξω, αλλά εξακολουθεί να συνδέεται με τον αστικό πυρήνα λόγω απασχόλησης και υπηρεσιών
 2. Τα προάστια ως μέσο φυγής:
  Ως μέσο διαφυγής από τα προβλήματα υγείας, στέγασης και περιβάλλοντος του βιομηχανικού κέντρου των πόλεων.
 3. Τα προάστια ως μακρο-οικονομικά εργαλεία πολιτικής:
  Τα προάστια ως εργαλεία κεϋνσιανής πολιτικής της μακρο-οικονομικής διαχείρισης και ρύθμισης, καθώς και για τη δημιουργία πολλαπλασιαστών τοπικής απασχόλησης.
 4. Τα προάστια ως οχήματα για τη συσσώρευση κεφαλαίου:
  Ως μέσο για τους γαιοκτήμονες, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τη βιομηχανία ακινήτων: συγκέντρωση του κοινωνικού πλεονάσματος, που απορρέει από τα κέρδη πάνω στην ανάπτυξη των νεόδμητων περιαστικών περιβαλλόντων της περιφερειακής ζώνης.
 5. Τα προάστια ως μέσο κοινωνική μηχανικής:
  Ως μέσο για την διάσωση των φτωχών και των μειονεκτούντων από τους εαυτούς τους, και την αποκατάσταση μιας παραδοσιακής και υποτιθέμενης ανώτερης ηθικής τάξης των παλαιότερων εποχών και των κοινοτήτων. [!!!]
 6. Τα προάστια, ως το λογικό αποτέλεσμα της λογικής τοποθέτησης: [επένδυση]
  Αντανακλώντας τις ορθολογικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που αναζητούν μέρη με χαμηλότερο κόστος, πιο αποτελεσματικά και λιγότερο οργανωμένα, μέσα σε ένα ανταγωνιστικό αστικό περιβάλλον.
 7. Τα προάστια ως χάρτης των προτιμήσεων και επιλογών των καταναλωτών:
  Υπογραμμίζοντας την κυρίαρχο ρόλο της αστικοποίησης στις προτιμήσεις μεμονωμένων καταναλωτών για περισσότερο χώρο, νέα στέγη, κοινωνική ομοιογένεια και ορισμένα δημόσια αγαθά.
 8. Τα προάστια ως κοινωνικο-πολιτικές στρατηγικές:
  Στρατηγικές που βασίζονται στη χειραγώγηση του πολιτικού κατακερματισμού της μητρόπολης, παγιωμένη τοπική αυτονομία και τα αιτήματα για κοινωνική αποκλειστικότητα.
 9. Τα προάστια ως άσυλα:
  Ως αμυντικές στρατηγικές, οδηγούμενοι από το φόβο των άλλων, από το κέντρο της πόλης και από την αβεβαιότητα για τις αξίες των ακινήτων, τονίζοντας την ασφάλεια και τον αποκλεισμό.
 10. Τα προάστια ως αγροτική νοσταλγία:
  Αντικατοπτρίζεται η επιθυμία της επιστροφής στην ύπαιθρο και στις αγροτικές ρίζες, αλλά επίσης χωρίς διακοπή της σύνδεσης με τον αστικό πυρήνα (Pacione 2001).
  [κατά τη δυτική οπτική, ωστόσο η “νοσταλγία” έγκειται στη φυσιολογική τάση του ανθρώπου για διάδραση με τη φύση και τους φυσιολογικούς, αρμονικούς, ισορροπημένους ρυθμούς, κατά το ελληνικό πολιτισμικό μοντέλο].

[6] Άλλες μορφές αστικών διαδικασιών

Αντι-αστικοποίηση, Εξ-αστικοποίηση, Αν-αστικοποίηση

Η αντι-αστικοποίηση, μη-αστικοποίηση ή αστική αποκέντρωση περιγράφει μια διαδικασία όπου ο οικισμός χάνει πληθυσμό με μια καθαρή μετακίνηση του πληθυσμού σε μικρότερες αστικές περιοχές και αγροτικές περιοχές. Οι εν λόγω ενδείξεις επιστροφής πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές πρωτοεμφανίστηκαν στις ΗΠΑ, και σύντομα διαπιστώθηκαν παρόμοιες τάσεις σε άλλες προηγμένες χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Δυτική Ευρώπη και η Βρετανία (Pacione 2001).

Η εξ-αστικοποίηση είναι η εκτεταμένη έκδοση της προαστιοποίησης όταν φθάσει στην μεγαλύτερη έντασή της. Αντιπροσωπεύει ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ αστικής και αγροτικής ζωής και κυριαρχείται από κατοίκους μεσαίας τάξης. Στις ΗΠΑ, έχει απορροφήσει το 25% της πρόσφατης εθνικής αύξησης του πληθυσμού και το 60% των πρόσφατων παραγωγικών επενδύσεων. Τέσσερις κύριοι παράγοντες μπορούν να προσδιοριστούν:
-Η συνέχιση της αποκέντρωσης στην απασχόληση και η αύξηση της βιομηχανοποίησης της εξ-αστικοποίησης
-Μια λανθάνουσα αντι-αστική, αγροτική προτίμηση [‘φυσική προτίμηση’, κατά το ελληνικό μοντέλο] στο χώρο των νοικοκυριών
-Βελτίωση της τεχνολογίας που καθιστά δυνατή την εξ-αστικοποιημένη διαβίωση, και
-Πολιτική διαπίστωση που ευνοεί την ανάπτυξη της εξ-αστικοποίησης αντί για την συμπαγή ανάπτυξη (κυρίως στις ΗΠΑ) (Pacione 2001)

Η αν-αστικοποίηση σημαίνει αύξηση του πληθυσμού ή φθίνουσα μείωση του πληθυσμού στον πυρήνα των μητροπολιτικών περιοχών. Αυτή η διαδικασία δεν έχει αναδειχθεί ακόμη ως ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των αστικών συστημάτων. Επιπλέον, η διαδικασία της αποκέντρωσης είναι πιθανό να συνεχιστεί ως ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της μετα-βιομηχανικής αστικοποίησης (Pacione 2001).

Στην Ευρώπη, η προσφορά γης κατά μήκος των αστικών περιφερειών ρυθμίζεται πιο αυστηρά και ως εκ τούτου τόσο μεγάλες προαστιακές περιοχές δεν είναι διαδεδομένες.

“Το αμερικανικό όνειρο έχει υποσχεθεί μεγάλη διάρκεια ζωής, ελευθερία, και την επιδίωξη μιας ευρύχωρης, μονοκατοικίας για μια οικογένεια στα προάστια (ακόμη και με πισίνα). Το όνειρο έχει εκτοπιστεί από τους πολύ γνωστούς κόσμους – χώρους που μαστίζονται από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τους υψηλούς φόρους, και την ρύπανση: η ειρωνεία της επέκτασης των πόλεων.” (Mitchell 2007)
Πηγή

[7] Ελεγχόμενες Κοινότητες

Saskatoon Κοινότητα πίσω από κάγκελα Οι ελεγχόμενες κοινότητες (gated communities)[= κοινότητες πίσω από κάγκελα] είναι μια μορφή κοινοτήτων που περιέχουν ελεγχόμενους εισόδους για τους πεζούς, τα ποδήλατα και τα αυτοκίνητα. Περισσότερα από 7 εκατομμύρια νοικοκυριά -περίπου 6% του συνόλου των ΗΠΑ- βρίσκονται σε τέτοιες κατοικίες πίσω από τοίχους και φράχτες. Περίπου 4 εκατομμύρια του συνόλου βρίσκονται σε κοινότητες όπου η πρόσβαση ελέγχεται από πύλες, κωδικούς εισόδου, κλειδο-κάρτες ή φρουρούς ασφαλείας. Οι ελεγχόμενες κοινότητες συνήθως αποτελούνται από αραιοκατοικημένους δρόμους και περιλαμβάνουν διάφορες ανέσεις. Η δημοτικότητα των ελεγχόμενων κοινοτήτων είναι σε άνοδο σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες προγραμματισμού στέγασης (Wikipedia, El Nasser 2002).

Ταξινόμηση των ελεγχόμενων κοινοτήτων:

Λόγοι για να μένεις σε ελεγχόμενες κοινότητες:
-“Αισθάνομαι καθαρός και ασφαλής”
Η ελεγχόμενη πρόσβαση είναι “ένα θέμα ασφάλειας, όχι τόσο από εγκληματικά στοιχεία […]. Περιορίζει την ποσότητα των ανθρώπων που μπορούν να εισέλθουν.”
-“Είναι όμορφο, ήσυχο, ιδιωτικό.”
-“Λίγο πολύ γνωρίζεις όλους όσους έρχονται μέσα ή πάνε έξω. Υπάρχει λιγότερη κίνηση.”
-“Είναι για όλους, δεν είναι μόνο για τους πλούσιους. Τα παιδιά σας μπορούν πραγματικά να παίξουν στο δρόμο, όπως κάναμε στα παλιότερα χρόνια.”
-“Μερικοί άνθρωποι νομίζουν πως οι κλειστές κοινότητες είναι αποκλειστικές. Κάποιοι τις σκέφτονται σαν εγγύηση. Αλλά οι περισσότεροι σκέφτονται για την ιδιωτική τους ζωή.”
-“Η ελπίδα της ανόδου των τιμών ιδιοκτησιών, το δέλεαρ του γοήτρου, η επιθυμία να δημιουργηθούν εμπόδια από τις φτωχότερες γειτονιές ή μία διαφορετική φυλή (El Nasser 2002).” [νεο-αστικά γκέτο]
“Τα κίνητρα για τη διαβίωση σε μια ελεγχόμενη κοινότητα προκύπτει κυρίως από το φόβο της εγκληματικότητας και το φόβο του διαφορετικού (Le Goix 2003)”

[8] Κριτική

-Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τυχόν γενική μόνιμη μείωση της εγκληματικότητας σε πλήρως οριοθετημένες κοινότητες ή σε οχυρωμένους δρόμους στην Ζώνη Ασφαλείας (Blakely, Snyder 1997).
-Τα τείχη και οι πύλες δεν σταματάνε πάντα το έγκλημα . Στην Ατλάντα, οι διαρρήκτες στόχευαν κλειστές κοινότητες το 1995. Έκλεψαν 1 εκατομμύρια δολάρια σε κοσμήματα, μετρητά και ασήμι από τουλάχιστον 90 σπίτια πριν να τους πιάσουν. Οι τοπικές συμμορίες χρησιμοποιούν συχνά το λαβύρινθο των απαγορευμένων δρόμων, προκειμένου να αποφύγουν την αστυνομία και να ελέγχουν τον τόπο τους.
-Η υγεία των γειτονιών εξαρτάται από την επαφή μεταξύ των ανθρώπων όλων των εισοδημάτων και των φυλών. Όταν άνθρωποι με υψηλότερα εισοδήματα χτίζουν τοίχους γύρω τους για να αποφεύγουν τους πιο φτωχούς, υπάρχει μικρότερη πιθανότητα να βελτιωθεί η γύρω περιοχή. Δημιουργούνται θύλακες σταθερότητας στις θάλασσες της αποσύνθεσης. Οι κλειστές κοινότητες είναι ανάθεμα για την ζωή των πολιτών.
-Αυτό που κάνουν είναι να απομονώνονται συγκεκριμένες συνοικίες από τις άλλες και από το δημόσιο χώρο (El Nasser 2002).
-Χωρίς μια κοινότητα, δεν έχουμε ελπίδα για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων μας, και ποτέ πραγματικά δεν κερδίζουμε τον έλεγχο των φτωχότερων γειτονιών μας (Blakely, Snyder 1997).

Όταν οι δημόσιες υπηρεσίες και ακόμη η τοπική αυτοδιοίκηση ιδιωτικοποιηθεί, όταν η κοινότητα της υπευθυνότητας σταματάει στις πύλες, η λειτουργία και η ίδια η ιδέα της δημοκρατίας απειλείται . Οι πύλες και τα οδοφράγματα που χωρίζουν τους ανθρώπους τον έναν από τον άλλο, επίσης, μειώνουν την δυνατότητα των ανθρώπων να καταλάβουν ο ένας τον άλλον και να δεσμευτούν για κάθε κοινό ή συλλογικό σκοπό. Εν ολίγοις, οι πύλες μειώνουν την ευκαιρία για κοινωνική επαφή, και χωρίς κοινωνική επαφή, αυτό το έθνος είναι λιγότερο πιθανό να εκπληρώσει το κοινωνικό συμβόλαιό του (Blakely, Snyder 1997).
Πηγή

[9] Παγκόσμιες Πόλεις, Κοσμικές Πόλεις [Νέα Οικονομία]

Οι παγκόσμιες πόλεις ή κοσμικές πόλεις είναι παγκόσμια κέντρα ελέγχου και κομβικά σημεία της παγκόσμιας οικονομίας. Χρησιμεύουν ως δίκτυα συντονισμού, ελέγχου και παγκόσμιας εμπειρίας, όπως οι εγκαταστάσεις παραγωγής των υπηρεσιών στα κέντρα διοίκησης (διεθνικών επιχειρήσεων – TNC). Είναι επίσης κέντρα επεξεργασίας πληροφοριών και ελέγχου, κέντρα πληροφόρησης, και έχουν διεθνές κύρος στους πολιτιστικούς και πολιτικούς τομείς, καθώς και στον κόσμο της τέχνης.

Οι κοσμικές πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Τόκιο, το Λονδίνο αλλά και το Λος Άντζελες, το Παρίσι, η Μόσχα, το Σεούλ και το Σάο Πάολο διαθέτουν γεωγραφική συγκέντρωση των διαφόρων παγκόσμιων δραστηριοτήτων ελέγχου και είναι οι κινητήριες δυνάμεις της παγκόσμιας οικονομίας ως κέντρα ελέγχου, εντολών, καθώς και διαχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι τα κομβικά σημεία που κατέχουν από κοινού την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. Οι παγκόσμιες πόλεις υπάρχουν ανεξάρτητα από την τοποθεσία της πόλης (Bronger 2004, Kraas 2007, Sassen 1991).

Επτά χαρακτηριστικά μιας παγκόσμιας πόλης:
-Βάση για τα κέντρα διοίκησης των διακρατικών επιχειρήσεων (TNCs)
-Σημαντικό οικονομικό κέντρο
-Κέντρο του τομέα της ταχείας ανάπτυξης των υπηρεσιών με προσανατολισμό τις επιχειρήσεις
-Τόπος των διεθνών οργανισμών
-Σημαντικό κομβικό σημείο των μεταφορών και της κυκλοφορίας
-Κέντρο της βιομηχανικής παραγωγής
-Πόλη με σημαντικό πληθυσμό

Οι περισσότερες από τις λεγόμενες παγκόσμιες ή κοσμικές πόλεις βρίσκονται μέσα στην παγκόσμια τριάδα (Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία). Εκτός των “τεσσάρων μεγάλων”, οι περισσότερες από τις παγκόσμιες πόλεις έχουν μόνον εν μέρει παγκόσμιες λειτουργίες διοίκησης και θα μπορούσαν επομένως να ονομάζονται παγκόσμιες πόλεις υπό κάποιους όρους. Έχουν παγκόσμιες λειτουργίες μόνο σε ορισμένους τομείς της οικονομίας και του πολιτισμού. Το Λος Άντζελες, η μητρόπολη της μεγάλης οθόνης, για παράδειγμα, οφείλει την υψηλόβαθμη θέση της κατά κύριο λόγο με τη σημασία της ως ένα από τα πιο σημαντικά αεροδρόμια και ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου (Bronger 2004).

Οι τέσσερις κοσμικές πόλεις: Νέα Υόρκη, Παρίσι, Τόκιο και Λονδίνο
Κυριολεκτικά, οι παγκόσμιες πόλεις ή «κέντρα διοίκησης διεθνούς κύρους“, “παγκόσμιες πόλεις με εκτελεστικά καθήκοντα” είναι μόνο οι “τέσσερεις μεγάλες”: Νέα Υόρκη, Παρίσι, Τόκιο και Λονδίνο.
Αυτές οι πόλεις αποτελούν το κλειδί για την παγκοσμιοποίηση. Οι παγκόσμιες αστικές οικονομίες βασίζονται σε προηγμένες υπηρεσίες προς τους παραγωγούς, όπως η χρηματοδότηση, οι τραπεζικές συναλλαγές, ασφαλιστικές εταιρίες, το δίκαιο, η παροχή συμβουλών διαχείρισης, η διαφήμιση και άλλες υπηρεσίες. Η τεχνολογική επανάσταση κατέστησαν δυνατόν, αυτές τις ταχείες διασυνδέσεις και επικοινωνία.

Οι πόλεις που έχουν μετατραπεί σε κέντρα παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας:
Οικονομικά: Φρανκφούρτη, Χονγκ Κονγκ, Άμστερνταμ, Σιγκαπούρη, Σάο Πάολο, Σανγκάη
Μεταφορές: Dubai, Rotterdam
Πληροφοριακές τεχνολογίες: Bangalore, Seattle, Silicon Valley (UN-HABITAT 2001)
Πηγή

  • : Για πολλούς ανθρώπους η νέα τάξη πραγμάτων, η παγκοσμιοποίηση δηλαδή, παραμένει ένα συγκεχυμένο τοπίο. Ο συνειρμικός αναγνώστης όμως, είναι σε θέση να σχηματίσει μια αρκετά ξεκάθαρη εικόνα για τα σχέδια ομογενοποίησης των κοινωνιών.
   Στο καινοφανές ερώτημα “κι εγώ τι μπορώ να κάνω;” δεν μπορεί να δώσει απάντηση το 80% των καταναλωτών του κόσμου αλλά μόνο ένα μικρό εν δυνάμει μέρος από το υπόλοιπο 19%, για να ακολουθήσει μετά, η μάζα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ‘το νέο’ θα έχει ελληνική πολιτισμική χροιά που αυτή τη φορά ξανά θα συνθέσει Κοσμοπόλεις! Πρόταση υπάρχει, αλλά για την ώρα αρκεί:
   Ο πολιτισμός του πνεύματος είναι καθήκον και προορισμός! «Η Ελλάδα, ως μητέρα της Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, έχει υποχρέωση να ξαναζωντανέψει, πάνω σε νέα δεδομένα, τις αξίες και την κοινωνική ηθική της Δημοκρατίας και των Προσωκρατικών. Όλοι μας θεωρούν αδύνατους, φτωχούς, αλλοτριωμένους.. από τη λάμψη του πρόσκαιρου πλούτου. Μας θεωρούν ανίκανους να χτίζουμε πολιτισμούς. Σε όλους αυτούς απαντάει ο Οδυσσέας Ελύτης:
   «Κι ας μας φωνάζουν αεροβάτες φίλε μου, όσοι δεν ένοιωσαν ποτέ, με τι σίδερο, με τι πέτρες, τι αίμα, τι φωτιά.. χτίζουμε, ονειρευόμαστε και τραγουδούμε!’»
   Η επανάσταση του πνεύματος, είναι μονόδρομος!

Όσο για το άρθρο, επισκεφτείτε τις Πηγές για να διαπιστώσετε το γλωσσικό ελληνικό φλου ιδίωμα που απευθύνεται στους νεοέλληνες μαθητές του γυμνασίου, προετοιμάζοντας κατάλληλα τους ρόλους για το σκηνικό του παγκόσμιου ‘θερέτρου’, ωστόσο μην παραλείψετε να κάνετε και σεις μια σύνδεση με τα εννοούμενα της παρακάτω παραγράφου.

[…]Walter J. Freeman: Οι εγκέφαλοί μας είναι αυτο-οργανωνόμενα δυναμικά συστήματα. Η αντίληψη του κόσμου δεν αποτελεί κατασκευή αναπαράστασής του στον εγκέφαλο αλλά δυναμική δόμηση του εγκεφάλου στη βάση προθέσεων, υποθέσεων και αισθητικής ανάδρασης προς αυτές. Κατά συνέπεια οι εγκέφαλοί μας αποκλίνουν συνεχώς σε δικά τους πλαίσια αναφοράς απροσπέλαστα από τους άλλους. Πώς τότε είναι δυνατή η κοινωνία, η οικογένεια, η φιλιά, ο έρωτας; Οι δεσμοί με άλλους και η κοινωνικοποίηση απαιτεί ειδική συλλογική λήθη και συλλογική μάθηση.
Προϋποθέσεις : κατάσταση ειδικού stress που εκλύει νευροχυμικούς παράγοντες στον εγκέφαλο (πεπτίδια αρχικά συνδεόμενα με την γέννα και το δεσμό των γονέων, π. χ. ωκυτοκίνη).
Πηγή

[…]Το λάθος είναι ότι δεν έχουμε «ξεσηκωθεί» εμείς οι δάσκαλοι. Και το εννοώ αυτό, από το δημοτικό έως το Πανεπιστήμιο. Δεν πρέπει οι μαθητές να χάσουν την επαφή με τον γραπτό λόγο. Εκεί όπου οι μαθητές -και όλοι οι άλλοι βέβαια-, διαβάζουν, ανακαλύπτουν τη χαρά της γνώσης. Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, διατυπώνουν με σαφήνεια και εμπεριστατωμένα τις απόψεις τους. Στράτος Θεοδοσίου
Πηγή

Δες επίσης:
Αστικοποίηση
Τα δύο βασικά κοινωνικά δίκτυα – social networks
Αστισμός – Κοινοτισμός

Δες επίσης   Κριτκή Σκέψη , ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ , ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ και ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ , Μεταμοντερνισμός – Σχετικισμός – Κονστρουκτιβισμός – Ρεαλισμός , Μαζική Κουλτούρα , Η κρίση έπληξε και το ίδιο το επαναστατικό υποκείμενο

Κοινωνική ταυτότητα – Κοινωνική αναπαράσταση – Στερεότυπα – Προκατάληψη

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

One response to “Έννοιες Αστισμού και Παγκοσμιοποίηση

 1. Αβερράνδος

  13/12/2017 at 15:33

  «Όσο πιο πυκνοκατοικημένη είναι μια περιοχή, τόσο πιο ταχύρυθμη είναι η ανάπτυξη της πλουτοπαραγωγικής τους ικανότητας«, δηλαδή, ‘ζουν για να δουλεύουν’ αντί ‘εργάζονται για να ζουν’.

  Like

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: